• home
  • Actueel
  • Gebalanceerd CAO principe akkoord van de VNC en KLM

Gebalanceerd CAO principe akkoord van de VNC en KLM

6 jan. 2018
Na een heel lang en zeer stevig onderhandelingstraject is de VNC met KLM uiteindelijk tot een gebalanceerd CAO principe akkoord gekomen! De VNC staat hierin voor behoud van de huidige functies (CA53, CA52, (A)P en SP) en het daarbij horende carrière-, doorstroom- en salarisperspectief en werkgelegenheid voor al het cabinepersoneel.  
 
Dit nieuwe voorstel is mede tot stand gekomen door een bottom-up benadering: denkend vanuit de ervaringen aan boord kwamen we tot een aanpassing in de samenstelling van de Cabinebemanning (CBS)-klik hier- met daaraan de randvoorwaarden van een aangepaste werkmethodiek in de M-class, die een kortere doorlooptijd van de service realiseert en leidt tot meer rust aan boord. Zo maken we bovenal een werkbare en efficiënte situatie voor de bemanning waar en levert deze CBS daarnaast een reële bezuiniging die groei van ons bedrijf ten goede komt en de werkgelegenheid beschermt.
 
De volledige inhoud met toelichting van de afspraken wordt uitgebreid omschreven in een protocollaire tekst die we na het finetunen zullen publiceren. Bij deze de belangrijkste punten op hoofdlijnen.
 
Terugdraaien -1CA  
De -1 CA wordt gefaseerd teruggedraaid per 1 juli aanstaande met als uiterste deadline van een volledige terugdraai per winterdienst 2018. Haalt KLM die deadline onverhoopt niet dan worden de overgebleven nog bestaande -1 CA vluchten met een CA aangevuld.
Verder wordt in de cao vastgelegd - middels de vaststelling van de nieuwe CBS - dat de -1 CA maatregel niet opnieuw eenzijdig door KLM kan worden ingevoerd.

Volledig verbeterde winstdelingsregeling van januari 2016
Volledig verbeterde winstdelingsregeling zoals bij de andere domeinen en dit met terugwerkende kracht tot januari 2016. Dit houdt in dat je over 2016 nog een flinke aanvulling krijgt op de reeds uitgekeerde winstdelingsregeling en dat je voor 2017 en komende jaren de volledig verbeterde versie gaat krijgen.
 
Structureel 3,5% loon erbij tot juni 2019
Structurele loonsverhoging van 3,5% tot juni 2019:
* 1% per 1 januari 2018 met een bodem van 50,-€ zodat collega’s met een lager salaris een vaste minimale    
   verhoging hebben.
* 1,5% per 1 november 2018
* 1% per 1 februari 2019
Als er in de tot juni 2019 af te sluiten  cao’s bij de andere domeinen een hogere loonsverhoging wordt afgesproken - die niet gekoppeld is aan productiviteitsverhoging - dan krijgt het cabinedomein dat verschil ook als loonsverhoging erbij.
 
Looptijd cao
De cao loopt tot 1 juni 2019.
 
Werkdrukverlaging op Europa
Om de werkdruk op Europa te verlichten, wordt afgesproken dat alle Boeing 737 standaard met 4 vier cabineleden (een purser en 3 CA’s) worden gevlogen. Op de Boeing 737-700 zal er hiervoor per winterdienst 2018 structureel een CA aan de standaard bemanning worden toegevoegd. Dit betekent: 
* werkdrukverlaging
* meer gelijkloop in BIPs  
* geen  jumperproductie meer voor de CA53.
 
Meer superjokerdagen
Het aantal superjokerdagen wordt verhoogd met twee, naar vier superjokerdagen per jaar, per werknemer. Als restrictie geldt dat er maximaal twee superjokerdagen aaneengesloten aanvraagbaar zijn.
 
Korpsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling
KLM biedt een korpsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) aan. Hiermee wordt aan alle cabineleden (CA53, CA52, (Assistent) Purser en Senior Purser) de mogelijkheid geboden om hun interesse kenbaar te maken voor een VVR. Deze VVR zal 3 maanden na effectuering van de nieuwe cao in 2018 worden opengesteld voor in totaal 250 Full Time Equivalents (FTE) en per 1 januari 2019 voor nog eens 250 FTE in totaal.
 
Compensatie losse opdracht  
De huidige losse opdracht 'visum USA' wordt gecompenseerd met 0,5 Compensatie Saldo (CS)-dag.
 
Invoeren flexibel reisverlof
Flexibel reisverlof is de mogelijkheid voor de werknemer om op eigen initiatief zichzelf eerder indeelbaar te maken en hiermee de balans werk/privé positief te beïnvloeden. Bij onbalans in de planning als gevolg hiervan (bijvoorbeeld wanneer tijdens Koningsdag veel collega’s zich vrijspelen)  kan KLM verzoeken tot het inleveren van flexibel reisverlof om eerder indeelbaar te zijn afwijzen. Dagen die worden ingeleverd worden bijgeschreven op de Compensatie Saldo (CS)- teller.
 
Oprekken definitie nieuwjaarsdag
Definitie ‘gewerkt’ op Nieuwjaarsdag (1 januari) wordt uitgebreid. Als je op 1 januari aan- of afmeldt, los van het tijdstip, geldt dat als gewerkt.
 
Verschuiven zomer- naar winterverlof
De door de groepscommissie geaccordeerde pilot ‘Verbetering vakantieregeling’ maakt het mogelijk maximaal 8 dagen van het zomerverlof te verschuiven naar het winterverlof. Partijen spreken af een mogelijke verruiming van het aantal dagen dat verschoven kan worden van zomer naar winter mee te nemen in de evaluatie van deze pilot. KLM is hierbij bereid het aantal dagen te verhogen met als uitgangspunt dat tussen 2JV periodes maximaal 1 jaar zit.
 
Instandhouding rooster en gemist reisverlof op CS teller bij meer dan 24 uur vertraging op de route
Bij vertraging op de route van meer dan 24 uur wordt het rooster in stand gehouden en wordt het gemiste reisverlof op je CS teller bijgeschreven.
 
Meer zeggenschap tellers
Cabinepersoneel krijgt meer zeggenschap over de inzet van tellerdagen middels het creëren van een minimaal aantal aanvraagbare tellerdagen per kalenderdag. Daarnaast mogen werknemers met een cs-tellerstand van meer dan 6CS- dagen het aantal boven de 6 mogen verkopen.
 
Permanente regeling deeltijd voor pensioen
Collega’s die richting hun pensioenleeftijd gaan, krijgen de kans om maximaal 10 jaar voor ingang van de AOW-leeftijd minder te gaan werken en wel het percentage pensioen op te bouwen uit hun vorige contractpercentage. Van deze regeling kan maximaal 10 jaar gebruik worden gemaakt en aansluitend geldt de verplichting om met pensioen te gaan. Hierdoor ontstaat er, onder gelijkblijvende productiebehoefte, nieuwe reguliere in- en doorstroom voor cabineleden.
We spreken af dat deze regeling openstaat voor collega’s die de 3 jaar hieraan voorafgaand 100, 80 of 67% hebben gewerkt. Voor medewerkers met een contractpercentage van 50% staat deze mogelijkheid niet open omdat er geen mogelijkheid is tot een contractpercentage van minder dan 50%. Zie onderstaande tabel voor meer uitleg.
 

Huidig contract
Percentage
Percentage
Percentage
percentage
werken
loon
Pensioenopbouw

100%
80%
80%
100%
80%
67%
67%
80%
67%
50%
50%
67%
 
Tijdelijke regeling deeltijd voor pensioen
We spreken verder af dat collega’s die 10 jaar of minder van hun AOW- leeftijd verwijderd zijn, gebruik kunnen maken van een tijdelijke regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen. Van deze regeling kan maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt en aansluitend geldt de verplichting om met pensioen te gaan. Hierdoor komt nieuwe reguliere in- en doorstroom op gang bij gelijkblijvende productiebehoefte.  Als hiervoor wordt gekozen dan vervalt de extra vrije dag voor oudere werknemers en worden de jaarlijkse vakantierechten met 2 dagen verminderd. Zie tabel ter verduidelijking.

Huidig contract
Percentage
Percentage
Percentage
percentage        
 werken
loon
 
pensioenopbouw

100%
80%
90%
100%
80%
67%
75%
80%
67%
50%
50%
67%
 
Loopbaanoriëntatie
Cabinepersoneel krijgt de mogelijkheid een loopbaanoriëntatie te doen, dat inzicht geeft in o.a. talenten, drijfveren en interesses (‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’). Dit kan worden aangewend om vroeg in de carrière bewuster loopbaankeuzes te maken binnen en indien men wil buiten het cabinedomein.
 
Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties) wordt gezamenlijk onderzocht en als de uitkomst positief is, zal EVC als mobiliteitsinstrument op verzoek van de werknemer worden ingezet.
 
Pilot bij ziekmelding gepubliceerd rooster behouden
Er wordt een pilot opgestart om te evalueren of het mogelijk is om bij ziekmelding week 3 en 4 van het reeds gepubliceerde rooster te behouden.
 
Onderzoek naar deeltijdgemiddeld 50%, 75% en 90%
KLM is bereid te onderzoeken of het uitvoeringstechnisch mogelijk is om gemiddelde deeltijdpercentages van 50%, 75% en 90% mogelijk te maken. (Bijvoorbeeld bij 50% een half jaar fulltime vliegen, een half jaar vrij).

Stemmen Ledenraad
Bovenstaand principe akkoord past binnen de uitgangspunten zoals eerder afgesproken met onze Ledenraad. Aanstaande donderdag (11 januari) zal het in de Ledenraad in zijn geheel worden voorgelegd en uitgebreid worden toegelicht. Wij zullen het principe akkoord met een positief advies voorleggen aan de Ledenraad. Als de protocolteksten dan zijn fine getuned en  juridisch gecheckt, kan er over gestemd worden. Mocht dit nog niet het geval zijn dan is de stemming in de Ledenraad op 1 februari aanstaande.  
 
Tot slot: er ligt een goed en gebalanceerd cao principe akkoord en daarmee is voor de VNC de reden weg om de staking van FNV Cabine aanstaande maandag 8 januari te ondersteunen. We hopen dan ook dat zij dit principe akkoord serieus willen bekijken met de overweging om er op in te stappen. Dit principe akkoord is immers een zeer duidelijke verbetering ten opzichte van het eindbod van KLM afgelopen zomer en bevat veel eerder samen met hen overeengekomen punten.  
 
KLM Sectiebestuur  


Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.
 
 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA