• home
  • Actueel
  • Doorzetten loont: VNC’s volharden resulteert in 6% structurele loonsverhoging in Cao-principeakkoord KLM cabinepersoneel

Doorzetten loont: VNC’s volharden resulteert in 6% structurele loonsverhoging in Cao-principeakkoord KLM cabinepersoneel

31 okt. 2022
De VNC is zich voor cabinecollega’s continu vol blijven inzetten voor een goede structurele loonsverhoging en is niet akkoord gegaan met de 4% die al eerder bij de grond werd overeengekomen. Ons volharden resulteert in 6% met in 2 van de 3 loonrondes een bodem van €80,- in een looptijd van 1 jaar (1 maart 2022 t/m 1 maart 2023). Als waardering voor de eerder geleverde - inmiddels stopgezette - arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is voor alle cabinecollega’s die deze hebben moeten leveren een eenmalige uitkering naar rato afgesproken. Daarnaast heeft het VNC-voorstel voor een verhoging van de toelage voor basiscursisten die vanaf maart 2022 zijn binnengekomen, geresulteerd in anderhalf keer meer, namelijk €1500,- bruto. Alle inmiddels ingestroomde nieuwe collega’s hebben daarvan dus profijt, doordat we de afspraak met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022 hebben geregeld.

De VNC realiseert structurele verbeteringen
De VNC collega’s hebben tijdens het stevige onderhandelen voor dit Cao-resultaat jullie geduld en vertrouwen gevraagd en gekregen, waarvoor veel dank! We zijn blij dat we door die tijd te nemen, sterk verbeterde financiële afspraken voor het hele korps hebben waargemaakt en daarmee op loon voor alle KLM-collega’s. Het VNC Cao-team is tot het uiterste gegaan om het koopkrachtverlies zoveel mogelijk te dempen. In de eerder gecommuniceerde VNC-voorstellenbrief kun je teruglezen dat wij al sinds de start van de Cao-onderhandelingen opkomen voor verbeteringen voor iedereen. Op nadrukkelijke wens van het merendeel van onze achterban hebben we goede financiële afspraken tot een speerpunt gemaakt. Daarnaast hebben we ook op een aantal andere, inhoudelijke punten vooruitgang gerealiseerd:
*introductie IPB Travelmaatje;
*structurele ruimte voor inzet van CL-dagen;
*geen eenzijdig opgelegde voorwaarden door overheid en/of KLM, altijd overleg met bonden;
*versoepeling voorwaarden bij gebruikmaken van het gereduceerd tarief van de autodienst;
*punten uit onze voorstellen die nog niet zijn gerealiseerd, nemen we mee in de onderhandelingen voor de Cao vanaf maart 2023.

Structurele loonsverhoging 6% met bodems binnen looptijd van een jaar
De structurele loonsverhoging zal als volgt worden uitgekeerd:
* 2% met bodem van €80,- per 1 oktober 2022
* 2% per 1 januari 2023
* 2% met bodem van €80,- per 1 maart 2023.

Per zelfde ingangsdata komt er steeds structureel 2% bij op:
*Extra vervoersvergoeding;
*Cursustoelage Basiscursus;
*Bijdrage crewvervoer;
*Tegemoetkoming studiekosten;
*Leeftijdstoeslag.
We hebben een disclaimer dat als er een hogere loonsverhoging wordt afgesproken in andere KLM-domeinen die ook voor cabinepersoneel geldt.

Toelage basiscursisten verhoogd naar €1500,-
De VNC heeft voor alle basiscursisten die sinds maart dit jaar zijn binnengestroomd, gepleit voor een flinke verhoging van hun huidige basiscursus toelage. Dit heeft geleid tot een hoger bedrag namelijk €1500,- bruto gedurende de 20 dagen in plaats van rond de €1000,-. Daarvan hebben alle vanaf maart 2022 ingestroomde nieuwe collega’s profijt, want wij hebben dit speciaal voor hen met terugwerkende kracht geregeld. Bovendien stijgt de toelage mee met het percentage loonsverhogingen.

Verhoging reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt met 11 cent verhoogd van 8 naar 19 cent per kilometer voor alle (aspirant) cabineleden, dus eveneens voor basiscursisten. Dit gaat in per 1 oktober 2022 en hierbij wordt het huidige maximum aantal kilometers van 50 gehandhaafd.

Versoepeling gereduceerd tarief Autodienst
De voorwaarden om gebruik te maken van de voordelen van het gereduceerd tarief van de autodienst zijn versoepeld. Bemanningsleden maken aanspraak op vervoer naar en van Schiphol-Centrum:
a. vóór vertrek en na terugkeer van een vlucht met een afwezigheid (aan- tot afmelden) van Schiphol van 36 uur of langer;
b. vóór vertrek en na terugkeer van een vlucht met een afwezigheid (aan- tot afmelden) van Schiphol van minder dan 36 uur met een gepubliceerde of actuele aan- of afmeldtijd voor 08:30;
c. vóór vertrek en na terugkeer van een vlucht met een afwezigheid (aan- tot afmelden) van Schiphol van minder dan 36 uur met een gepubliceerde of actuele aan- of afmeldtijd na 22:00.

Eenmalige uitkering na geleverde AVB
Als blijk van waardering voor de eerder geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB) komt er een eenmalige uitkering van 20% naar rato. De berekening gaat over de daadwerkelijk individueel totaal geleverde AVB (WDR 2019, twee loonrondes van 2,5%, DI-budget 2020 en 2021, eindejaars- en vakantie-uitkering, salaris) waarvan dus 20% in een eenmalige uitkering wordt uitbetaald. Dit geld ontvang je direct volgend op de maand nadat de kredietfaciliteit onder de overheidsgarantie uit 2020 is beëindigd. KLM verwacht die uitkering in augustus 2023 uit te keren en uiterlijk in juni 2025.
Verrekening te veel ingehouden AVB
Mocht hier bovenop in de maanden januari en februari 2022 al een AVB zijn ingehouden op je DI-budget, dan wordt het teveel aan ingehouden arbeidsvoorwaardelijke bijdrage uitgekeerd met de salarisbetaling van december 2022. Voor zover de winstdeling 2019 nog niet is uitbetaald en niet nodig is voor de invulling van de AVB tot en met 28 februari 2022, wordt die verrekening in december 2022 uitbetaald.
In dit principeakkoord staat tevens zwart op wit dat KLM de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage heeft stopgezet per 1 maart 2022. Dat feit is al eerder door ons gecommuniceerd en jullie ontvangen sinds die datum ook de eerder uitgestelde loonsverhogingen.

IPB Travelmaatje
De VNC zet zich al heel lang in voor vernieuwing op IPB-faciliteiten die passen bij de diversiteit in de samenlevingsvormen zoals die nu is. Het door veel van onze leden langgekoesterde IPB Travelmaatje wordt nu eindelijk verkregen! KLM zal dat voor het einde van de looptijd van deze Cao (maart 2023) introduceren voor collega’s die bij KLM niet geregistreerd staan met een partner. Ook in de volgende Cao-onderhandelingen, te beginnen in 2023, blijven we ons hard maken voor verdere modernisering op IPB. De tijdelijke extra faciliteit die de directie eerder heeft toegekend aan collega’s die een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van 15% of meer leverden, vinden we in het kader van gelijkwaardigheid ”bij KLM is iedereen ons even lief” niet passend. Hoewel KLM begrip heeft voor ons standpunt hierin, is zij niet bereid om ons op dit punt tegemoet te komen.

Verlaging IPB-tarief op EUR
Het IPB-tarief op alle Europa-vluchten wordt voor alle KLM-medewerkers structureel verlaagd: van het huidige tarief Z-Medium naar het tarief Z-Low. Deze maatregel geldt voor onbepaalde tijd en KLM verwacht dit op korte termijn te implementeren.

Structurele ruimte voor inzet CL tellerdagen
Om te zorgen dat cabinepersoneel hun verdiende compensatie voor gewerkte dagen (CL-dagen) beter kunnen inzetten, komt er op verzoek van de VNC per kalenderdag een minimum van 50 CL-dagen beschikbaar. Hiervoor zullen we goede uitvoeringsafspraken maken, onder meer over het uiterste moment van aanbieden van de dagen.

Bonden altijd partij bij afspraken arbeidsvoorwaarden
In het principeakkoord hebben we een tekst vastgelegd dat KLM in geen geval meer zonder de werknemersorganisaties afspraken met derden zal maken over arbeidsvoorwaarden van KLM-werknemers. Een debacle zoals het buitensluiten van de bonden bij de eenzijdige totstandkoming van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor werknemers willen we voor altijd voorkomen.

Maatregelen in operatie bij COVID-19
Voor de looptijd van de nieuwe Cao blijven eerdere afspraken over onderstaande onderwerpen van kracht. *De volledige info vind je terug in Bijlage 2 van het Protocol tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage cabinepersoneel.
 
*Coronatesten en -vaccinatie uitsluitend op vrijwilligheid
Zowel testen als vaccinaties zijn uitsluitend op vrijwillige basis. Mocht dit ten koste gaan van de totale inzetbaarheid van het cabinekorps en/of het kunnen uitvoeren van het KLM- netwerk zullen KLM en de cabinebonden in overleg treden.
*Catering/maaltijden crew
KLM zorgt voor voldoende en kwalitatief goede catering aan boord. In geval van hotelrestricties en/of kamerrestricties biedt het hotel roomservice met kwalitatief goede maaltijden en/of is minimaal 1 restaurant beschikbaar voor crew.
*Quarantaine
Als wordt voorzien dat er kans is dat een cabinelid op bestemming als gevolg van eisen van lokale autoriteiten in quarantaine kan geraken, wordt er op deze bestemming niet afgemeld. Indien een cabinelid onvoorzien toch in quarantaine wordt geplaatst spant KLM zich tot het uiterste in om diegene zo snel mogelijk naar Nederland te repatriëren.
*Medische kosten buiten standplaats
In aanvulling op artikel 10.6 van de Cao verplicht KLM zich de ziektekosten als gevolg van COVID-19 te vergoeden, voor zover deze niet vergoed worden door de basis- of aanvullende ziektekostenverzekering van de cabinemedewerker.

Versterking gezamenlijke lobby op baanbehoud en werkgelegenheid
In het belang van baanbehoud en werkgelegenheid in onze sector en de daarmee steeds moeizamere politiek maatschappelijke discussie over krimp, is afgesproken dat er in gezamenlijkheid met KLM een nog sterkere lobby wordt geformeerd. Dit moet nog meer bijdragen aan het opkomen voor de belangen van cabine- en ander luchtvaartpersoneel. Denk naast werkgelegenheid ook aan een eerlijker speelveld, wereldwijd maatschappelijk verantwoord ondernemen met meer duurzame stabiliteit in de luchtvaartsector door oog te houden voor investeringen in een modernere en milieuvriendelijkere vloot en daarmee behoud van werkgelegenheid ook in de toekomst.

ACC
Er is een procesafspraak gemaakt om mogelijkheden voor een andere tewerkstelling van Japanse CA’s vanaf AMS te onderzoeken en uit te werken op haalbaarheid ook wat betreft de Cao. Daarnaast is er voor de Chinese CA’s, zolang ze niet kunnen worden ingezet door in China geldende COVID-19 maatregelen - in lijn met wat reeds voor al het lokale KLM personeel van toepassing is - per 1 januari 2023 niet langer een volledig maar een verlaagd salaris gelden van €1.218 (geen flight allowance).

Verkenning op lange termijn thema’s
Binnen de looptijd van de Cao gaan de Cao-partijen in overleg over agenda’s voor lange termijn thema’s die meegaan in het Cao-overleg 2023. Denk aan procesafspraken voor een transparanter, makkelijkere en toekomstbestendige daggeldsystematiek met als uitgangspunt kostenneutraliteit.

XFA flat fee
De bestaande woon-werkregeling (XFA) voor medewerkers die in het buitenland wonen, konden we onder druk van de overheidseis op dit vlak helaas niet geheel behouden. Dit betekent dat cabineleden die in het buitenland wonen per maand en op op basis van een voltijd contract €125,- netto gaan betalen voor woon-werkverkeer. Hoewel we de regeling zoals die was gerechtvaardigd vinden, gaf KLM aan dat de flat fee noodzakelijk is om de discussie vanuit de overheid hieromtrent te beslechten. KLM zal wel de extra vervoersvergoeding (€32,69 bruto per maand) toekennen voor het niet hebben van een parkeerpas P30/P40/P5. We hebben wel een voorbehoud gemaakt: als er in een ander domein over vergelijkbare regelingen betere cao-afspraken worden gemaakt, gelden deze ook voor cabine.

Intentieverklaring
Partijen spreken in een intentieverklaring af om na de totstandkoming van de Cao en nadat KLM een 5 jaarsplan heeft opgesteld, in gesprek te gaan over de relevante onderwerpen daaruit. Overigens zonder commitment op uitkomsten van dit gesprek. De verklaring wordt geen onderdeel van de nieuwe Cao maar onderdeel van een toekomstig totaalpakket.

Ledeninfosessies
Tot zover onze toelichting in de nieuwsbrief. Zodra alle protocolteksten volledig afgestemd en definitief zijn, delen we deze uiteraard met jullie. Wil je meedoen met onze KLM Cao- ledeninfosessies? Dan ben je van harte welkom! Via dit aanmeldformulier kun je aangeven wanneer je wilt meedoen en is er ruimte om eventuele vragen alvast te stellen

Tot slot, bedanken we jullie voor het geduld en vertrouwen. Het Cao-principeakkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de door jullie gekozen vertegenwoordigers in onze KLM Ledenraad. Afhankelijk van de snelheid waarmee de Cao-partijen vorderingen maken op het finetunen van de protocolteksten zal het ter stemming komen in de Ledenraad van november (aanstaande donderdag) of december.

Tussendoor zien/spreken we jullie graag in onze infosessies!

Met collegiale groeten,
Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Marije Kroese, Roberto Tunzi en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA