• home
  • Actueel
  • De VNC stelt hoger beroep in tegen vonnis kort geding lifo

De VNC stelt hoger beroep in tegen vonnis kort geding lifo

20 jul. 2020
Vandaag heeft de VNC, na afstemming met haar KLM Ledenraad, hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 30 juni 2020 van de rechtbank Amsterdam waarbij de vorderingen van de VNC tot nakoming van het last-in-first-out- (lifo)principe uit de KLM-cao werden afgewezen. De VNC verzoekt het gerechtshof Amsterdam al haar vorderingen in beroep alsnog toe te wijzen.
 
Voorafgaand aan deze communicatie is dit ook aan KLM medegedeeld.

Spoedappèl
De VNC heeft verzocht om de zaak als een spoedappèl te behandelen. Als het gerechtshof dat verzoek toewijst, zal de zaak met voorrang worden behandeld en is de verwachting dat er binnen 2 tot 3 maanden een uitspraak volgt. Dit is van belang omdat wij rekening houden met een besluit van KLM om in het najaar mogelijk over te gaan tot gedwongen collectief ontslag.
 
Waarom hoger beroep?
De kortgedingrechter is naar ons oordeel veel te kort door de bocht gegaan. Hij is er vanuit gegaan dat partijen het oneens waren over lifo en de discussie daarover door KLM met succes op de lange baan is geschoven. De rechter heeft vanuit die onjuiste gedachte geoordeeld tot afwijzing van de vorderingen en partijen terugverwezen naar de onderhandelingstafel om alsnog nadere afspraken te maken met elkaar.
Hiermee miskent de rechter echter dat de VNC nooit akkoord is gegaan met het verlaten van het lifo-principe en dat KLM in december 2019 nog artikel 4.3 lid 3 van de cao opnieuw is overeengekomen. Daarom staat nog steeds in onze cao dat overtolligheid wordt bepaald aan de hand van de diensttijd en dat al het cabinepersoneel - ongeacht de functie - als één groep moet worden beschouwd.
Ook gaat de rechter voorbij aan het feit dat op grond van vaste rechtspraak werknemers moeten kunnen vertrouwen op de teksten van hun cao. Werknemers moeten dus niet verrast kunnen worden door een uitleg van een cao-bepaling van één van de partijen (of zijn intenties daarbij) die voor de werknemers niet uit die cao-tekst zelf volgt. Afwijken van de lifo-afspraak uit de cao zet daarnaast de deur open naar verdere afbraak van cao-afspraken door KLM.

Specifiek loopbaansysteem
Evenzeer is de rechter geheel voorbij gegaan aan het bijzondere en specifieke loopbaansysteem voor cabinepersoneel, waarin diensttijd en anciënniteit/senioriteit leidend zijn. Dat lifo al minimaal 40 jaar tussen partijen is afgesproken, heeft een belangrijke reden: namelijk dat een medewerker(ster) zijn/haar diensttijd en anciënniteit/senioriteit verliest bij uitdiensttreding en dat horizontale instroom, dus instroom in dezelfde functie of op het zelfde niveau, niet of nauwelijks voorkomt.
De rechter stelt dat de anciënniteit/senioriteit en diensttijd niet relevant zijn omdat er nu toch geen banen beschikbaar zijn binnen de luchtvaart, maar dat argument is voor de uitleg van de cao niet relevant. Werknemers moeten immers altijd op de cao-tekst kunnen vertrouwen en de uitleg van die cao verandert niet doordat de marktomstandigheden wijzigen.
 
Wat betekent het hoger beroep?
In het hoger beroep zullen alle argumenten van beide partijen opnieuw worden beoordeeld. Het gerechtshof heeft daarvoor meer tijd, zodat tevens diepgaander naar de zaak kan worden gekeken. Waarschijnlijk wordt de zaak door drie rechters behandeld, waardoor er in gezamenlijkheid een kwalitatief beter oordeel kan worden gegeven. Ook in beroep blijft het nog steeds een voorlopige voorziening, een ‘ordemaatregel’ om in te grijpen in de eventuele besluiten die KLM zal gaan nemen de komende maanden.
 
Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van het verloop van dit hoger beroep en de uitkomst ervan.

Ondertussen beschikbaar voor overleg
Het allerbelangrijkste waar we nu voor staan is baanbehoud en proberen om liefst iedereen of in ieder geval zoveel mogelijk collega’s aan boord te houden. Dat we een geschil hebben over de ontslagmethodiek maakt niet dat wij geen overleg meer kunnen voeren over de maatregelen om gedwongen ontslagen te voorkomen en over maatregelen om eventuele ontslagen te verzachten. Als professionals kunnen we deze gesprekken voeren parallel aan het juridisch traject. We blijven dan ook beschikbaar voor overleg, onder meer over het zoveel mogelijk proberen af te wenden van gedwongen ontslag en over een sociaal plan. Voor beide onderwerpen hebben wij diverse concepten ingediend bij KLM. Meer informatie hierover lees je in ons eerder bericht (klik hier).

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA