• home
  • Actueel
  • Cao-principeakkoord tussen VNC, FNV Cabine en KLM

Cao-principeakkoord tussen VNC, FNV Cabine en KLM

20 dec. 2019
Zo vlak voor de kerst hebben de VNC en FNV Cabine na veel duw- en trekwerk vannacht dan toch een cao-principeakkoord met KLM bereikt. Weliswaar zonder een verdere loonsverhoging op de 7% over 2 jaar en negen maanden maar wel met een verhoogd jaarlijks structureel besteedbaar inkomen van 1,93% per 1 januari 2020 in de vorm van een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget.

De basis ligt er met dit principeakkoord, dat wij in januari ter goedkeuring voorleggen aan de Ledenraad. Hieronder geven wij de hoofdlijnen van dit principeakkoord weer. Voor de officiële en uitgebreide cao-protocolteksten vragen we nog geduld. In ieders belang nemen we tussen de feestdagen door de tijd om in alle zorgvuldigheid de juiste teksten op papier te krijgen.

We lichten nu eerst toe wat we recent hebben uitonderhandeld bovenop de zaken die er eerder lagen. Laatstgenoemde vind je (soms in aangepaste versie) aansluitend in dit bericht.

Verbeterde koopkracht
Het structureel verbeterd besteedbaar inkomen wordt gerealiseerd middels een zogeheten DI-budget (Duurzaam Inzetbaarheidsbudget). Kortweg bouw je jaarlijks via een persoonlijk DI-budget 1,93% op over 12 x een bruto maandsalaris plus vakantietoeslag. Je kunt zelf kiezen uit 4 mogelijkheden hoe je dit DI-budget  wilt inzetten, te weten voor:

  • opleidingsbudget (uitgeven per jaar of doorsparen gedurende meerdere jaren )
  • additionele verlofdagen
  • uitbetalen (bij je salaris)
  • deels additioneel verlofdagen en deels opleidingsbudget

Met het DI-budget wordt het feit dat ons beroep steeds zwaarder wordt meer erkend en gewaardeerd. Zeker ook voor de collega’s die relatief kort in dienst zijn is dit gunstig, want dit gaat om langdurige en structurele ophoging van het besteedbaar inkomen en groeit ook mee met de toekomstige loonsverhogingen.
Het budget komt jaarlijks per januari van dat jaar volledig beschikbaar. In 2020 zal dat later gaan worden
aangezien eerst de cao zal moeten worden goedgekeurd en vervolgens de systemen moeten worden aangepast.

Compensatie Nevenopdracht gratis
Voor de periode van 1 juni t/m 31 december 2019 komt er voor de Nevenopdracht gratis een compensatie met terugwerkende kracht: een eenmalige uitkering van € 375,- bruto bij een fulltime dienstverband (deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato van hun tewerkstelling). Uitbetaling vindt plaats bij de eerst mogelijke salarisafrekening na goedkeuring van de nieuwe cao.

De twee nevenopdrachten hoef je vanaf de goedkeuring van de nieuwe cao niet langer gratis te doen. Je kunt ze dan compenseren door het opnemen van vrije dagen, het laten omzetten in geld of investeren in je opleidingsbudget middels het DI-budget.  Je kunt bijvoorbeeld 7 dagen kopen via de cafetariaregeling.

Vervallen premie verkopen aan boord en paid upgrades
Een langlopende discussie rondom de premie over verkopen aan boord - die vervallen per januari aanstaande - is beslecht met een structurele bijdrage van 0,2% in het DI budget. KLM heeft de premie verkopen aan boord met de premie paid upgrades verbonden. Laatstgenoemde bedroeg gemiddeld zo’n 0,90 cent per maand per fulltimer en dat hebben we ingeruild voor de structurele compensatie in het DI-budget voor premie verkopen aan boord. In de cao-protocolteksten willen we de mogelijkheid vast te leggen waarbij bij (her)introductie van commerciële handelingen aan boord de premie kan worden hervat en de 0,2% bijdrage in het DI-budget zou vervallen.

Blokbescherming Europa geschrapt
Omdat er veel weerstand vanuit het korps kwam op de voorgestelde pilot blokbescherming Europa met de ophoging naar 6 vlieguren hebben we dit volledig geschrapt.

Vrijwillige Vertrek Regeling
De VVR zal met in totaal 25 FTE gecontinueerd worden. De regeling blijft vrijwel ongewijzigd, er komt alleen een beperkende aanpassing voor medewerkers die ervoor kiezen om na hun normpensioenleeftijd van 60 jaar gebruik te maken van VVR.

CBS B787-10
In de huidige cao heeft de VNC met KLM afgesproken dat bij een nieuw vliegtuigtype de cabinebemanningsamenstelling (CBS) in overleg vastgesteld gaat worden. Voor ons is 11 cabineleden op de 787-10 het minimum, waarbij een 3e ca in de WBC met een configuratie van 38 pax komt te werken. Uiteindelijk is KLM onze kant op bewogen, met de uitzondering dat bij de Anytime For You vluchten er geen extra ca bovenop de 3 (WBC) ca’s zal komen. KLM heeft aangegeven dat het product op de Any-time for you vluchten zal worden aangepast.  Dit is voor ons randvoorwaardelijk. Het product en de werkmethodiek dient zodanig te zijn dat er een werkbare situatie is voor de crew. De werkdruk mag niet oplopen. De Groepscommissie heeft de ervaring en de kunde om daar goede afspraken over te maken die wij uiteraard zullen bewaken.

Gratis Parkeerkaart P5, P30 en P40
De eigen bijdrage voor de kosten van een parkeerkaart voor P5, P30 en P40 komt per de eerste van de maand volgend op de goedkeuring van de nieuwe cao te vervallen. Bij collega’s die geen gebruik maken van een parkeerkaart wordt de vervoersvergoeding met een bedrag gelijk aan de vervallen eigen bijdrage verhoogd.

Opstuurregeling
In aanvulling op de bestaande opstuurregeling is economy comfort toegevoegd. Ook is afgesproken dat als je aan het begin van een opdracht niet werkend (non-working) wordt opgestuurd en je minimaal 32 uur rust hebt op bestemming of de afstand tussen Schiphol en de bestemming niet groter is dan de zogeheten 6500 grootcirkelkilometers je, indien beschikbaar, in de C class wordt opgestuurd. Bij opdrachten waarbij je aan het begin niet werkend wordt opgestuurd en er sprake is van minder dan 32 uur rust op de bestemming en de afstand buiten de afgesproken zone is, krijg je gegarandeerd een C-class stoel. Ook als dat betekent dat hiervoor een downgrade van een passagier nodig is.

Pensioenakkoord
Zodra het wettelijke kader bekend is, is de intentie dat KLM samen met werknemersorganisaties de overgangsmaatregel introduceert in lijn met doel en strekking van (de verdere uitwerking van) het pensioenakkoord.

Wet Wieg
Er worden in het cabineoverleg afspraken gemaakt hoe invulling te geven aan de Wet WIEG waarbij werknemers in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van het geboorteverlof.

Slapende dienstverbanden
Er wordt overgegaan tot het beëindigen van slapende dienstverbanden onder betaling van een transitievergoeding. Een slapend dienstverband is als de werkgever na 2 jaar ziekte van een werknemer geen ontslag aanvraagt bij UWV.

Pilots en werkgroepen
Om een zo gunstig mogelijk resultaat voor het korps te behalen en het mogelijk maken van aanpassingen in bedrijfssystemen vragen sommige zaken meer tijd en brengen we die onder in pilots. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van week 3 & 4 bij ziekte en maatwerk bij later hersteld melden. De VNC en KLM hebben hier al concrete resultaten behaald maar er wordt nog getoetst met als doel verdere verbeteringen.
Andere pilots die afgesproken zijn:

Flexibilisering JV dagen
Er is vanuit het korps behoefte aan meer flexibiliteit bij het Jaarlijks Verlof. We hebben een pilot afgesproken om deze wens te onderzoeken en te kijken of er meer mogelijk is dan de huidige twee blokken. Zodra die oplossing gevonden is zal een nieuwe regeling gefaseerd worden ingevoerd, zodat bestaande JV toewijzingen en bijvoorbeeld kerstverzoeken niet in het gedrang komen.

Afmeldperiode
In de cao staat dat de afmeldtijd 30 minuten bedraagt. Dat halen we niet altijd of meestal niet. We onderzoeken of er zaken anders kunnen zodat de afmeldtijd wel kan worden behaald.  

Promotieprocedure
We hebben afgesproken om in een werkgroep het huidige promotiebeleid en -traject te moderniseren. Onderdeel is dat persoonlijke historie, dossier en functioneren een belangrijk element vormen bij de selectie.

Loon en looptijd
Hoewel de VNC bleef inzetten op een verbeterd loonbod is KLM - mede vanwege de akkoorden met disclaimers bij de andere domeinen - onvermurwbaar gebleken op hun structurele loonbod van 7% over een looptijd van 2 jaar en 9 maanden:

2% per 1 september 2019
2,5% per 1 augustus 2020
2,5% per 1 augustus 2021

Met het bereiken van dit principeakkoord hebben wij KLM geïnformeerd dat wij onze actie 'stoppen met motiveren' per vandaag hebben ingetrokken.

Tot slot, de VNC heeft er samen met FNV Cabine alles aan gedaan om tot dit verbeterde cao-resultaat te komen. We bedanken jullie voor het geduld en jullie in ons gestelde vertrouwen. Zodra de protocolteksten gefinetuned en definitief zijn, zullen we deze met jullie delen.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Het gaat om jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA