• home
  • Actueel
  • Cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel 4

Cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel 4

27 jan. 2016
Vandaag deel 4 als toelichting op het cao principeakkoord voor transavia cabinepersoneel. Middels deze series waarin we uitleg geven, hopen we dat jullie in februari een weloverwogen stem kunnen uitbrengen op het resultaat van twee-en-een-half jaar onderhandelen.

 
In deel 1 zijn de punten looptijd en inkomen toegelicht, in deel 2 vergoedingen en pensioenen, in deel 3 de vakantieregeling en procesafspraak duurzame inzetbaarheid en nu in deel 4 fiscale aspecten pensioenopbouw in combinatie met flexibele afbouw, zwangerschapsregeling en XCM Travel.

Fiscale aspecten pensioenopbouw met flexibele afbouw
Partijen komen een aanpassing van de Vrijwillige flexibele afbouwregeling overeen. Per 1 januari 2015 is de pensioenrichtleeftijd voor het cabinepersoneel van transavia verschoven van de 65-jarige naar de 67-jarige leeftijd. Tevens wordt de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs(versneld) verhoogd. De Vrijwillige flexibele afbouwregeling is niet toegesneden op deze verandering, in die zin dat de regeling een afbouwperiode van maximaal 10 ja, startende vanaf de 55-jarige leeftijd, toestaat.

transavia stelt medewerkers in staat een AOW- en/of pensioengat te dichten, door het beschikbare volume - mits daartoe toereikend - over een periode van maximaal 12 jaar te spreiden. Op grond van fiscale wetgeving geldt hierbij wanneer de afbouwfase aanvangt eerder dan 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd, geldt als pensioengrondslag gedurende de gehele afbouw- en wachtgeldfase de pensioengrondslag volgens de pensioenregeling voor Cabinepersoneel met toepassing van de feitelijke deeltijdfactor, vermeerderd met de uitkeringen krachtens de Vrijwillige flexibele Afbouwregeling voor Cabinepersoneel van Transavia. Deze wijzigingen worden opgenomen in de Afbouwregeling.

De oorspronkelijke afbouwregeling beslaat een periode van 10 jaar; van 55 tot 65 jaar, de toenmalige pensioengerechtigde leeftijd. Inmiddels is dat met 2 jaar opgehoogd naar 67 jaar. Zonder de inhoud van de afbouwregeling te veranderen, zorgt deze afspraak in het protocol ervoor dat je nog steeds op je 55e kan beginnen met afbouwen. Het afbouwvolume (de pot met geld die door het bedrijf en jou is opgebouwd in de jaren dat je bij transavia werkt en die maandelijks vanuit de premie wordt betaald en aangevuld), wordt met deze afspraak gespreid over 12 jaar. Als je hiervoor kiest heeft dat wel gevolgen voor je maandelijkse uitkering; dezelfde pot met geld wordt dan immers gespreid over 12 jaar in plaats van 10.

Zwangerschapsregeling
Met ingang van 1 februari 2016 wordt de doorbetaling van 60% van het salaris voor non-activiteit tijdens zwangerschap afgeschaft. Lopende afspraken zullen niet aangetast worden. Indien uitoefening van de eigen functie door de werknemer dan wel werkgever niet langer wenselijk wordt geacht als gevolg van de zwangerschap, faciliteert de werkgever de verrichting van vervangende werkzaamheden tegen het voor haar geldende bruto salaris. Hierbij zal zoveel als mogelijk werk in de eigen regio worden aangeboden. Indien er binnen de regio geen vervangende werkzaamheden beschikbaar zijn, zal aan de zwangere medewerkers de keuze worden voorgelegd tussen:

* Verrichten van vervangende werkzaamheden op een andere transavia-locatie

* Verrichten van vervangende werkzaamheden voor derden in de eigen regio, waarbij het  uitgangspunt is dat het type arbeid zoveel mogelijk aansluit bij het type vervangende  arbeid dat de zwangere medewerker binnen transavia zou verrichten.

Indien de medewerker geen vervangende werkzaamheden wenst te verrichten, dan wordt haar de mogelijkheid geboden onbetaald verlof op te nemen.

Met deze afspraak levert cabinepersoneel een bijdrage aan de kostenbesparingen van het bedrijf en wordt de 60% zwangerschapsregeling afgeschaft. De zwangerschapsregeling, waarbij collega's vervangende werkzaamheden uitvoeren, blijft gewoon bestaan. Als tegemoetkoming aan de wens van collega's in de regio’s Eindhoven en Rotterdam heeft de VNC er bij het bedrijf op aangedrongen om ook daar vervangende werkzaamheden aan te bieden. Daar wordt nu gehoor aan gegeven.

XCM Travel
transavia biedt met ingang van 1 april 2016 XCM Travel aan voor medewerkers die voor wat betreft hun woon- en verblijfplaats officieel geregistreerd staan op een buitenlands adres en voor woon-werkverkeer gebruik maken van luchtvervoer vanaf hun woon- en verblijfplaats. Hierbij geldt als uitgangspunt dat transavia medewerkers die gebruik maken van XCM Travel op transavia vluchten voorrang krijgen boven medewerkers van andere luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van XCM Travel.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van leden in vervulling; een regeling waar voorheen alleen het transavia cockpitpersoneel gebruik van kon maken, geldt nu ook voor ons als cabinepersoneel. Voor woon-werkverkeer mag er gebruik worden gemaakt van de jumpseat in de cockpit. Als je hiervan gebruik wilt maken, neem contact op met jouw UC want die kan beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet.

Binnenkort deel 5 met toelichtingen op de WRR en Aanpassing WRR. Dit gaat over de opdrachtformulering van de werkgroep Introductie Optimizer en Biedsysteem, die zal worden verbreed. Heb je vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons weten via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA