• home
  • Actueel
  • Cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel 3

Cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel 3

21 jan. 2016

Eerder hebben we deel 1 en 2 met toelichtingen gecommuniceerd op het cao principeakkoord voor het transavia cabinepersoneel. Vandaag volgt deel 3, we willen namelijk dat jullie als leden in februari een weloverwogen stem kunnen uitbrengen op dit resultaat van ruim twee-en-een-half jaar onderhandelen.
In deel 1 zijn de punten looptijd en inkomen toegelicht, in deel 2 vergoedingen en pensioenen en nu in deel 3 de vakantieregeling en procesafspraak duurzame inzetbaarheid.

Vakantieregeling
De vakantieregeling (bijlage 9 CAO) wordt aangepast met als doel de beschikbare dagen zoveel als mogelijk af te bouwen in het jaar van opbouw en het aantal vakantiedagen te verminderen. Bijlage 9 artikel 4.2 sub 4 wordt vervangen door de volgende bepaling: De werkgever kan de resterende vakantie-eenheden, met uitzondering van 15 vakantie-eenheden, indelen tussen 1 oktober en 1 april. Indien de medewerker hierom bij de unitcoach verzoekt, kunnen meer vakantie-eenheden worden gespaard. Een verzoek tot het sparen van verlof kan alleen gemotiveerd worden afgewezen. In september van elk jaar zal de werkgever een rapportage geven hoeveel van deze vakantie-spaarverzoeken niet zijn toegekend en met welke reden.

Momenteel staat er in de CAO bijlage 9 4.2 winterverlof, dat de werkgever de resterende vakantie-eenheden kan indelen tussen 1 oktober en 1 april daaropvolgend. Vakantiedagen is geld en transavia wil niet dat het cabinepersoneel een grote berg overgebleven dagen opbouwt. De VNC meent - en dat ondersteunt de wet - dat werknemers het recht hebben om vakantiedagen mee te nemen naar het volgende jaar. Deze afspraak is een compromis waarbij transavia een maximum stelt aan het aantal mee te nemen VE's maar waarbij het tegelijkertijd mogelijk is om in overleg met de UC meer dagen mee te nemen naar het volgende jaar.

Procesafspraak duurzame inzetbaarheid
CAO-partijen maken een procesafspraak tot het instellen van een werkgroep om gezamenlijk een onderzoek te doen naar het bieden van een totaalpakket aan maatregelen aan flankerend beleid die leiden tot de mogelijkheid ook in geval van fulltime tewerkstelling de pensioengerechtigde leeftijd op gezonde wijze te bereiken, zowel binnen als buiten transavia. Het beroep van cabinemedewerker heeft te maken met een beperkt carrièrepad, wisselende werktijden en zwaar fysiek werk. Deze combinatie zorgt dat CAO-partijen het van belang vinden te onderzoeken op welke wijze duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers binnen en buiten transavia kan worden gestimuleerd. De focus van de wetgever is om medewerkers langer te laten doorwerken. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar en per 2022 gekoppeld aan de levensverwachting, waardoor deze periodiek kan worden verhoogd. Daartoe worden ook fiscale maatregelen getroffen om eerder stoppen met werken tegen te gaan. Ook het huidige opleidingsbeleid kan worden aangepast aan het intern en extern beter inzetbaar worden op de arbeidsmarkt.

De werkgroep onderzoekt welke aanpassingen huidige maatregelen behoeven en welke nieuwe maatregelen kunnen worden afgesproken. Onderwerpen waarnaar de werkgroep in ieder geval kijkt:

*Aanpassing van de afbouw- en wachtgeldregeling
*Employabilitybeleid ten behoeve van carrièremogelijkheden binnen en buiten transavia
*Het faciliteren van (al dan niet fulltime) employment tot aan AOW-gerechtigde leeftijd
*Ontzie-maatregelen

De werkgroep zal (periodiek) haar bevindingen presenteren aan CAO-partijen. Deze zullen in overeenstemming besluiten tot al dan niet definitieve invoering c.q. Invulling en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden. Indien noodzakelijk voor de voortgang van het onderzoek kunnen CAO-partijen tussentijds overleg voeren.

Voor de helderheid: met deze afspraak wordt de afbouw- en wachtgeldregeling niet afgeschaft! De VNC vindt deze regelingen buitengewoon belangrijk en de enige manier om nu op een goede manier je pensioen te kunnen halen in fulltime dienstverband. Feit blijft dat transavia deze regelingen liever kwijt dan rijk is. transavia kent een BIC-lijst maar die is er slechts om tijdelijk wat druk van de ketel te nemen. Verder is er geen beleid dat hierin voorziet. De enige maatregelen die het bedrijf heeft, zijn deeltijdwerk en de afbouw- en wachtgeldregeling. Deeltijdwerk levert meer vrije tijd en rust op maar daar betaal je uiteindelijk zelf voor want je levert in op je loon. Bij de afbouw- en wachtgeldregeling vindt transavia dat het te duur is. De VNC en transavia leggen met deze afspraak vast dat er in een werkgroep wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een 'ouderenbeleid'. De VNC is voorstander van dergelijk beleid met de kanttekening dat de jonge populatie niet al het zware werk moet opknappen. Bij een aanpassing van de cao hebben de leden, jij, altijd het laatste woord.

Binnenkort deel 4 van de toelichting op het principeakkoord
Er komt een toelichting 4 aan op de punten fiscale aspecten pensioenopbouw i.c.m. Flexibele afbouw, zwangerschapsregeling en XCM Travel. Heb je vragen en/of opmerkingen, schroom niet om contact met ons op te nemen via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA