• home
  • Actueel
  • Algemene Leden Vergadering VNC: van turbulente tijden tot oprichting easyjet sectie

Algemene Leden Vergadering VNC: van turbulente tijden tot oprichting easyjet sectie

30 jun. 2017
Op 21 juni jl. werd de jaarlijkse ALV van de VNC gehouden in het IBIS hotel in Badhoevedorp onder belangstelling van aanwezigen leden van de secties van KLM, KLC, transavia, Tui fly én dit jaar voor het eerst: van de aankomende easyJet sectie.

Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering met het voorlezen van de namen van de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen en vroeg om een minuut stilte. Daarna werd er voortvarend van slag gegaan met de volle agenda. Een greep uit de onderwerpen:

Groei VNC
Het ledenaantal van de VNC is in het afgelopen jaar wederom flink gestegen. Enerzijds was dit door de groei bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen en de daarbij behorende nieuwe cabineleden die hun entree maakten. Anderzijds waren er ook vele spontane aanmeldingen. Cabinepersoneel kiest massaal voor de VNC. We zien dat dit ook komt door de onrust op cao gebied (denk ook aan de werkonderbrekingen die vorig jaar november en december bij KLM hebben plaatsgevonden).

EurECCA
Het Bestuur houdt zich intensief bezig met EurECCA, de mede door de VNC opgerichte Europees overkoepelend orgaan voor cabinepersoneel, waarbij onder andere het basic regulation traject (regelgeving in de luchtvaart) een hele intensieve is. Zorgelijk is dat de commissie die hier over gaat, te veel beslissingsbevoegdheid naar zich toe trekt en dat het Europees Parlement dit toestaat.

Fair competition
Langzamerhand komt het besef dat er een Europese regelgeving moet komen voor luchtvaart die het Europese luchtruim gebruikt. Veel capaciteit wordt namelijk in Europa gedumpt door de Midden Oosten carriers en vormt een bedreiging voor de Europese carriers die geen staatssubsidie krijgen.

Anti Skid Groep (ASG)
Deze stichting is voor en door cockpit- en cabinepersoneel van KLM, KLC en transavia dat te kampen heeft met problematische middelgebruik. VNC is één van de stakeholders van deze groep en heeft om die reden ook een bestuurder in de stichting zitten. Wat opvalt is, bij de afrapportage van de stichting, dat cabinepersoneel vaak zichzelf aanmeldt met problemen daar waar de cockpit collega’s worden aangemeld door andere collega’s.

Lobby Den Haag
Kees Porskamp is sinds vorig jaar de lobbyist van de VNC in Den Haag en heeft een aantal onderwerpen bij politici onder de aandacht gebracht. Onder andere zijn dit eerlijke concurrentie, positie van Schiphol en gebrek aan regie van de overheid en cabin air quality. Verder is benoemd dat ook de Nederlandse staat meer invloed zou moeten hebben op de AF/KL holding. Uiteraard maakt het feit dat er momenteel een nieuw kabinet gevormd moet worden het lastiger om deze speerpunten onder de aandacht te brengen. Het is op dit punt wachten tot de formatie eindelijk rond is.

transavia
In maart 2016 werd München als nieuwe hub van transavia geopend. Echter na een half jaar al werd de stekker wegens tegenvallende resultaten er uit getrokken. Het cao-resultaat is neutraal voorgelegd aan de leden: het merendeel ging niet akkoord. Op dit moment liggen de onderhandelingen dus weer open. De planning in de zomer laat zien dat het wederom lastig zal zijn om de productie rond te krijgen. Afgelopen april verliep de bestuurstermijn van Angela Visser en Beatrijs Wijtvliet. Angela is herkozen en Antonie Kloots is gekozen in het sectiebestuur.

KLC
Het jaar begon positief met de ondertekening van de cao. De trial unfit to fly, waarbij KLC probeert het verzuim naar beneden te krijgen, wordt elke keer verlengd omdat KLC probeert de gegevens te analyseren.

Ten aanzien van de vakantieregeling waren er enkele strubbelingen. KLC wilde de 3de vakantieweek in de zomer niet meer toekennen en weigerde daarop hierover in gesprek te gaan. Uiteindelijk is de KLC sectie naar de rechter gestapt, omdat ze van mening was, dat door de jaren heen hier een verworven recht was ontstaan. Deze kon naar onze mening niet zo maar teruggedraaid worden. Helaas zag de rechter dit niet en heeft deze niet in het voordeel van KLC leden besloten.

Met ingang van 2016 is men gestart met het sluiten van UK bases. De UK CA’s kregen de kans om naar andere bases te komen maar niet veel UK collega’s hebben dat gedaan. Dat heeft tot gevolg gehad dat er meerdere INI’s zijn geweest (nieuwe collega’s in opleiding red.) met Nederlandse collega’s. En dat leverde de VNC weer nieuwe leden op.

TUI fly
Inmiddels is VNC, bij monde van onze sectiebestuurder Renate Nagtegaal, al jaren bezig om een voet aan de grond te krijgen bij TUI fly, In tegenstelling tot de piloten, die inmiddels wel een cao hebben afgesproken en dus aan tafel zitten, weigert de opeenvolgende directie van TUI fly de VNC als gesprekspartner voor het cabinepersoneel te accepteren. Vooralsnog is de VNC niet van plan om het hier bij te laten en heeft een civiele procedure in gang gezet.

easyJet
Tijdens de ALV vergadering is er unaniem voor gestemd om een easyJet sectie op te richten. De in juli 2017 te verkiezen sectie, zal het cabinepersoneel van easyJet vertegenwoordigen om arbeidsvoorwaardelijke gesprekken te voeren namens de VNC. In oktober a.s. zal een nieuwe ALV worden uitgeschreven om de contributie van de leden van easyJet te bepalen.

KLM
Het is een roerig jaar geweest bij de KLM sectie. Het pensioenconflict werd een juridisch conflict van de VNC tegen KLM en het bestuur van het pensioenfonds. De -1 CA werd eind oktober door KLM ingevoerd. Dit alles leidde tot een unicum in het 70-jarige bestaan van de vereniging: werkonderbrekingen. Vlak voor kerst 2016 ging KLM plots onvoorwaardelijk akkoord met het pensioenvoorstel van de VNC. Maar het is duidelijk dat deze directie een andere koers vaart dan voorheen. Daar waar we er voorheen altijd samen uitkwamen, is dat nu niet meer het geval. De cao-onderhandelingen zijn in volle gang maar hebben nog niet tot een resultaat geleid.

Cijfers VNC
De kascommissie deed verslag over het afgelopen jaar en was tevreden over de manier waarop het financiële beleid door de VNC wordt gevoerd en achtte de financiële positie van de VNC in 2016 gezond. Tijdens de ALV namen we ook afscheid van Paulette van den Berk als kascommissielid. Zij wordt opgevolgd door Mark Broekhans.

De begroting van 2017 laat zien dat door de aanwas van leden er hogere inkomsten zullen zijn. Door allerlei factoren staat het resultaat echter onder druk.

De ALV heeft gestemd over het financiële verslag van het afgelopen boekjaar en vaststelling jaarverslag 2016 en heeft gestemd over de bijgestelde begroting 2017 en begroting 2018. Over beide agendapunten is positief gestemd. Door deze goedkeuring verleent de ALV decharge aan het bestuur van de VNC

Verder werd er tijdens de vergadering gestemd over aanpassing van de VNC statuten, het reglement van orde Ledenraad KLM sectie, eenmalige verschuiving termijn sectie bestuursleden in verband met continuïteit van kennis en ervaring binnen de VNC en tijdelijke verlenging van het lidmaatschap van de Unie van Onafhankelijke Vakbonden. Alle ter stemming gebrachte moties werden door de vergadering aangenomen.

Als laatste heeft het Algemeen Bestuur van de VNC KLM collega Gerda Oskam voorgedragen als erelid van de VNC. De ALV stemde hier volmondig mee in. Hierover kan je meer lezen in een reeds eerder gepubliceerd nieuwsbericht.

Algemeen bestuur VNC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA