Achtergrond bij afwijzen KLM eindbod cao

16 sep. 2019
Afgelopen weekend zijn de cao-onderhandelingen geëindigd in een deceptie met het eindbod van KLM op loon: 2,5% loonstijging per jaar (voor 2 jaar en 9 maanden). Het zogeheten KLM eindbod, het woord zegt het al, betekent slikken of stikken, er valt niet meer verder over te onderhandelen.

In theorie hadden we nog wel kunnen door onderhandelen over andere inhoudelijke punten. Echter, in de praktijk is dit vrijwel onmogelijk en bovendien niet slim omdat de factor loon altijd verband houdt met het uitonderhandelen van arbeidsvoorwaardelijke punten. Het eindbod op loon maakt door onderhandelen over inhoud dus voor ons feitelijk onmogelijk.

Bij deze geven we je meer informatie en achtergrond omtrent het gelopen proces en de ontwikkeling van loon, looptijd en inhoud gedurende de onderhandelingen.

Grootste wens van leden is flinke loonsverhoging
De VNC is het cao-proces gestart met de vraag aan al haar leden en de Ledenraad om hun wensen ten behoeve van de cao in te dienen. Op basis van die wensen van onze achterban hebben wij een pakket samengesteld op loon, looptijd en inhoud.

Loon en looptijd
We zijn de onderhandelingen ingegaan met de gewenste tweemaal 4% structurele loonsverhoging in een looptijd van 2 jaar. Tijdens het onderhandelen hebben we dit naar beneden bijgesteld voor het tweede jaar. Er zat daarna voor ons verder weinig onderhandelingsruimte meer omdat het koopkrachtverlies van afgelopen jaren en de verwachte daling voor de komende jaren niet gecompenseerd wordt met dergelijke loonaanpassingen. Je komt daarmee in de situatie dat de kosten voor levensonderhoud door blijven stijgen en je loon stijgt niet voldoende mee om dit financieel te kunnen behappen. Het CBS heeft berekend dat de inflatie in Nederland in 2019 tot nu toe 2,6% bedraagt en voorspelt een verdere stijging. De consumentenprijsindex in Nederland is daarnaast driemaal zo hoog als in de ons omringende landen. De gemiddelde afgesloten cao’s van de afgelopen maanden liggen qua loonstijging dan ook beduidend hoger dan hetgeen KLM biedt. Het KLM eindbod op loon van 2,5 % per jaar over een periode van 2 jaar en 9 maanden is daarmee dus onvoldoende om een deal te sluiten.

Geen loonstijging uit je eigen winstuitkering bekostigen
De VNC vindt - met de wetenschap dat we de afgelopen jaren de financieel beste resultaten ooit behaalden - dat het cabinepersoneel een structureel beter loon verdient. Een hypotheek kan je namelijk niet afsluiten op een eenmalige uitkering. KLM kwam dan nog met de optie om via een ingreep in de winstdelingsregeling 1,5% extra loonruimte vrij te maken. Dat zou echter betekenen dat we de in de vorige cao zwaarbevochten gelijktrekking van het meedelen in de winst, zoals alle KLM’ers die genieten, overboord zouden gooien. Daarmee zou dat gedeelte van de loonsverhoging van het korps worden betaald uit je eigen winstuitkering.

Inhoud
Het merendeel van onze leden willen vooral inzetten op een verbeterd loon, mede gegeven het feit dat dit in de toekomst niet kan worden afgenomen. Omdat loon dus prioriteit heeft, is er door de VNC bewust voor gekozen om een relatief korte lijst van arbeidsvoorwaardelijke verbeterpunten in te brengen bij de werkgever. Van die punten zijn bovendien de meeste kostenneutraal of relatief goedkoop voor KLM om door te voeren. Hieronder vind je de belangrijkste inclusief een toelichting.

Afschaffen Nevenopdracht gratis:
De VNC heeft voorgesteld om de Nevenopdracht gratis af te schaffen omdat je immers niet voor niets wilt werken. KLM stelt voor om enige maar geen volledige compensatie te bieden voor de nevenopdracht gratis.

Blokbescherming of: vrijetijdsbescherming EUR:
De VNC wil samen met KLM onderzoeken of de aan- en afmeldtijd voor EUR vliegenden zoveel mogelijk kan worden beschermd. KLM heeft hierbij de eis dat dit niet ten koste gaat van de flexibiliteit. KLM verzoekt ons of wij hiernaast ook willen onderzoeken of het oprekken van het maximaal aantal vlieguren van 4½ naar maximaal 6 vlieguren per dag voor onze leden wenselijk is.

Flexibilisering JV-dagen:
Hiermee willen we crew de mogelijkheid bieden om andere varianten te kunnen kiezen dan de huidige twee blokken. KLM is bereid tot het onderzoek hiervan.

Afmeldtijd:
De VNC stelt dat de huidige afmeldtijd niet meer toereikend is. KLM wil met ons onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is.

Behoud week 3 en 4 na ziekmelding:
Dit onderwerp gaat eind oktober in een pilot draaien want dat is in de vorige cao zo afgesproken.

Promotieprocedure:
We streven naar een modernere procedure waarbij onder andere het ‘dossier’ en dus complimenten en beoordelingen worden meegewogen in het selectieproces.

VVR:
De VNC heeft gevraagd om de vrijwillige vertrekregeling (VVR) ook in de komende cao open te stellen. KLM beweegt in grote lijn mee met ons voorstel.

Heet hangijzer: de cabinebemanning samenstelling 787-10
Tenslotte stelt KLM zich nog steeds formeel op het standpunt dat de samenstelling van de cabinebemanning op de 787-10 niet wordt uitgebreid met een ca terwijl het aantal passagiers wel toeneemt. Overigens ligt dit punt al op de tafel van het cabineoverleg want dit is zo afgesproken in de vorige cao. KLM probeert in dit proces dus achteruit te onderhandelen en daar gaan we niet in mee want we gaan niet opnieuw over een werkdruk verzwaring dimdammen.

Hoe nu verder?
Wij beraden ons intern op vervolgacties want met praten alleen boeken we zoals wel is gebleken geen resultaat anders dan het slechte slotakkoord van KLM. We doen mogelijk een beroep op jullie inzake het vervolg dus houd onze berichtgeving in de gaten.


KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA