• home
  • Actueel
  • Aanvullende informatie easyJet pensioen en looptijd cao

Aanvullende informatie easyJet pensioen en looptijd cao

9 feb. 2023
In navolging op alle informatie over ons nieuwe verbeterde cao-principeakkoord met easyJet en de VNC calculator om je persoonlijke financiële vooruitgang te berekenen, bij deze nog aanvullende informatie rondom pensioen en de looptijd van de cao.

Er is een nieuwe landelijke pensioenwet in de maak waarbij de betreffende instanties nog de precieze inhoud moeten uitwerken. Deze officiële stukken zijn echter nog niet openbaar gemaakt.

Hoger salaris hoofdpunt in principeakkoord
Aangezien wij voor jullie grootste wens - te weten een hoger salaris - zijn gegaan, is om onze onderhandelingspositie hiervoor te versterken de (sowieso nog onduidelijke) situatie rondom pensioen even on hold gezet. Naar verwachting worden in juli dit jaar de nieuwe pensioenregels openbaar gemaakt. Uiteraard gaan we dan met easyJet om de tafel om de nieuwe pensioenwetgeving op een goede wijze te integreren.

Harde pensioen eisen
Wij hebben over het pensioen concrete afspraken met easyJet om hierover buiten dit principeakkoord verder te onderhandelen. Deze commitment hebben wij ook zwart op wit in het nieuwe principeakkoord vastgelegd. Daarbij heeft de VNC delegatie een concreet beeld wat zij daarin wil bereiken. Hierbij zullen wij ons hard maken voor een marktconform pensioen. Uiteraard dienen de nieuwe pensioenafspraken te voldoen aan de nieuwe pensioenwet. Alvorens wij hierover in gesprek gaan met easyJet zullen wij een uitvraag doen onder onze leden. Met jullie input zullen wij dan de onderhandelingen voor het pensioen beginnen. Zodra een principeakkoord voor het pensioen is  bereikt, wordt deze uiteraard ook aan de leden ter stemming voorgelegd.

Looptijd cao
Sinds de VNC in 2018 vanuit het niets een nieuwe cao heeft opgebouwd, werkte een wat langere looptijd van de cao vaak in ons voordeel. Ook nu blijkt dat een 3 jarige overeenkomst resulteert in een gunstigere salarisverhoging, onder meer omdat het bedrijf meer kan bieden bij een bepaalde stabiliteit. Aangezien ook de verwachtingen en voorspellingen erop wijzen dat de situatie na de coronacrisis weer aan het normaliseren is, hebben wij in jullie belang dus bewust gekozen voor een driejarige overeenkomst.

Laat je verder informeren!
Deze week organiseren we diverse infosessies voor onze leden om zowel de inhoud van het principeakkoord als het (stem)proces verder toe te lichten. We vinden het belangrijk jullie goed te blijven informeren zodat iedereen weloverwogen zijn stem kan uitbrengen. Vrijdag 10 februari kun je ons vinden in de easyJet crewroom (10.00 – 13.00) en zijn wij beschikbaar voor al jouw vragen.

Doe ook mee met onze infosessies
We hebben al een aantal sessies gehad, schrijf je in via deze link voor een van de onderstaande sessies:
* vrijdag 10 februari 10.00 uur (easyJet Crewroom )
* maandag 13 februari 10.00 uur en 14.00 uur (only online via Teams)
* dinsdag 14 februari 13.30 uur (live VNC kantoor & online via Teams)

Heb je vragen/feedback die niet kan wachten tot de infosessie of kun je daar niet bij zijn? Laat het ons weten, we maken graag tijd voor al onze leden!

Samen sterk voor en door jou!

Farah van Keeken en Dino Brunst,
easyJet sectiebestuur

English version

Additional information on easyJet pension and length of collective labour agreement

We are following up on all the information about our new improved tentative CLA with easyJet and the VNC pay calculator to calculate your personal financial progress. We would like to provide some additional information regarding pension and the length of the tentative CLA.

There is a new pension law in the making in which the relevant bodies have yet to work out the exact content. However, these official documents have not yet been made public.

Higher salary main focus in tentative CLA
We have focused on the most important demand from our members; a higher salary. In order to strengthen our negotiating position for this, the (still unclear) situation regarding pension has been put on hold for the time being. The new pension regulations are expected to be made public in July of this year. We will then of course resume our talks with easyJet to ensure a proper integration of the new pension legislation.

Hard pension demands
We have a concrete agreement with easyJet to negotiate the pension outside of this tentative CLA. This commitment is set in stone in the tentative CLA which our members will be voting on next week. The VNC delegation has a solid view on what we want to achieve. We will fight for a pension that is in line with the market. Naturally, the new pension agreement must comply with the new pension law. Before we discuss this with easyJet, we will ask our members for their input. With your input, we will then begin negotiations on the pension. Once a tentative agreement has been reached for the pension, this will of course be subject to a vote from our members.

Length of the tentative collective labour agreement
Since the VNC built a new CLA from scratch in 2018, a somewhat longer term of the CLA has often worked in our favour. Also now it appears that a 3-year agreement results in a more favourable salary increase, because the company can offer more at a certain level of stability. Since expectations and forecasts also indicate that the situation is returning to normal after the corona crisis, we have therefore deliberately chosen a three-year deal in your interest.

Get informed!
This week we are organizing several info sessions to further explain both the content of the CLA and the (voting) process. We find it important to keep you well informed so that everyone can make a well-considered vote. Friday, February 10, you can find us in the easyJet crew room (10.00 – 13.00) and we will be available for all your questions.

Sign up for info sessions
We have already had a number of sessions, register via this link for one of the sessions below:
* Friday, February 10, 10 a.m. (easyJet Crewroom)
* Monday, February 13 10:00 am and 2:00 pm (only online via Teams)
* Tuesday, February 14, 1:30 p.m. (live VNC office & online via Teams)

Do you have questions/feedback that can't wait until the info session or can't attend? Let us know, we love to make time for all our members!

Together, strong for and with you!

Farah van Keeken and Dino Brunst
easyJet section board

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA