• home
 • Actueel
 • 5 jaar vertegenwoordiging van easyJet bij de VNC!

5 jaar vertegenwoordiging van easyJet bij de VNC!

12 jul. 2022
Deze zomer bestaat de easyJet sectie van de VNC 5 jaar. We zijn erg trots op wat we tot nu toe samen hebben bereikt en dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder jullie allemaal. We blikken graag terug op  deze 5 jaar, met de opbouw en verdere verbeteringen aan de Cao en opmerkelijke momenten in onze korte geschiedenis.
We hebben consequent een ledenpercentage van boven de 90% en zitten momenteel zelfs op rond de 94%. Dit is niet alleen het hoogste lidmaatschapspercentage binnen de VNC, maar ook binnen het hele easyJet netwerk!

Samen sterker
Dit hoge ledencijfer is onze sterkste troef  en maakt ons een sterke onderhandelingspartij waardoor we erin slagen om de beste resultaten voor onze leden te bereiken. Wij zijn bijzonder trots op jullie, onze leden en jullie loyaliteit en betrokkenheid in de afgelopen jaren, Graag bedanken we jullie voor alle steun en vertrouwen in ons.

Een groot teken van onze kracht was de 50/50% stemming over ons eerste CAO principeakkoord in 2018. Het was de eerste keer in de VNC geschiedenis dat 94% van alle leden hun stem op deze wijze liet horen en het principeakkoord werd verworpen. We gingen als bestuurders terug naar de onderhandelingstafel en slaagde erin om verdere verbeteringen te realiseren.

Betere arbeidsomstandigheden
We hebben met succes de eerste Cao (collectieve arbeidsovereenkomst) uit onderhandeld en daarna in nieuwe Cao’s de arbeidsomstandigheden verder aanzienlijk verbeterd:
 • Verhoging van basis- en sectorloon tot 44% sinds onze eerste contracten;
 • Invoering van een pensioenbijdrage door easyJet en een latere verhoging tot 7% daarvan;
 • Volledig basisloon doorbetaling voor de eerste 31 ziektedagen;
 • De invoering van loopbaanonderbreking;
 • De invoering van twee nieuwe deeltijd patronen met vaste vrije dagen;
 • Eenmalige loyaliteitsbonus van maximaal €1200,-;
 • Afschaffing van het taalverlichtingsprogramma;
 • Verhoging van het aantal vaste contracten;
 • Verhoging van de vergoeding voor in-to day off;
 • Verhoging nachtstop vergoeding;
 • De invoering van reiskostenvergoedingen;
 • De invoering van verhuisdagen;
 • Volledige doorbetaling bij werk gerelateerd letsel.

Uitdagingen aangaan
We hebben samen uitdagende tijden doorgemaakt en zijn voor moeilijke beslissingen komen te staan. In 2020 sloeg Covid-19 toe en werd ons gevraagd om tot twee keer in te stemmen met een bevriezing van de lonen voor een totaal van twee jaar. Dit om het behoud van banen veilig te stellen. 93,6% bracht zijn stem uit en de loonbevriezing werd aanvaard. Deze liep afgelopen april 2022 af en onze huidige Cao is nu volledig van kracht tot 31 Maart 2023.

Sinds de oprichting van onze easyJet sectie bij de VNC was Ron Sneijder onze eerste voorzitter. Eind 2021 kondigde Ron aan om zijn carrière binnen easyJet voort te zetten en te stoppen met zijn VNC functie. We weten dat sommigen van jullie hun bedenkingen hadden over deze overstap en wat dit zou betekenen voor toekomstige samenwerkingen/onderhandelingen. We kunnen jullie er echter van verzekeren dat de overgang soepel is verlopen en dat onze zakelijke relatie wordt geleid door integriteit en met jullie belangen in het hart.

Voorbereidingen
Wij zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen van onze komende Cao-onderhandelingen, die in oktober dit jaar van start zullen gaan. We onderzoeken de mogelijkheid om een externe onderhandelaar in te schakelen om ons nog scherper te houden en onze onderhandelingspositie verder te versterken. Als jullie vertegenwoordigers willen wij graag in nauw contact blijven staan met jullie, onze leden. Loop gerust binnen op onze inloopdagen bij de VNC, stuur een mailtje of pak de telefoon om jullie suggesties of vragen met ons te delen. Wij staan altijd open voor feedback en waarderen eerlijke en open communicatie.

Samen staan we het sterkst en we danken jullie nogmaals voor jullie vertrouwen, steun en loyaliteit van de afgelopen 5 jaar! #samensterk en ad maiora semper.

Farah van Keeken en Dino Brunst
Sectiebestuurders easyJet

English version5 years easyJet section at the VNC!

This summer marks 5 years easyJet section at the VNC. We are very proud of what we have accomplished together so far and that wouldn’t have been possible without all of you. Let’s look back at the greatest CLA improvements and remarkable moments in our short history.

We have consistently had a VNC membership percentage of above 90% and are currently at around 94%. This is not only the highest membership percentage within the VNC, but also in the entire easyJet network!

Strong together
This has proven to be our most powerful asset as we are a strong negotiation party and succeeded in getting the best deal for our members. We are extremely proud of you, our members, for your loyalty and involvement in the past 5 years and would like to thank you for your support and trust in us.

Improvements
A great demonstration of our strength was the 50/50% vote of our first tentative CLA agreement back in 2018, this was the first time it ever happened in VNC history. 94% off all members casted their vote for the approval of the tentative agreement but this was rejected. As boardmembers we went back to the negotiating table and managed to get further improvements.

Better working conditions
We have successfully negotiated 2 collective labour agreements (CLA) and significantly improved working conditions:
-
Basic and sector pay increase of up to 44% since out first contracts;
-
Introduction of a pension contribution by easyJet and a subsequent increase to 7%;
-
Full basic pay for the first 31 days of sickness;
-
The introduction of career breaks;
-
The introduction of 2 new part time patterns with fixed days off;
-
One off loyalty bonus of up to €1200;
-
Removal of the language alleviation programme;
-
Increase in permanent contracts;
-
Into day off payment increase;
-
Night stop payment increase;
-
The introduction of travel expenses;
-
The introduction of moving days;
-
Full pay during work related injury.

Facing challenges
We have faced some challenging times together and have been faced with difficult decisions. In 2020 Covid-19 hit and we were asked to agree to a pay freeze twice for a total of 2 years to secure job retention. 93.6% casted their vote and the pay freeze was accepted. The pay freeze ended this past April 2022 and our current CLA is now fully instated until 31st of march 2023.

Since the founding of the easyJet section at the VNC, Ron Sneijder was the first president of our section. At the end of 2021,  Ron announced his resignation to pursue career advancement within easyJet. We know some of you have had their reservations about his move and what this would mean for future collaborations/negotiations, but we can assure you that we have made a smooth transition and our business relationship is led by integrity and best interests at heart.

Preparations
We have started prepping for our upcoming CLA negotiation, that have been confirmed to start in October. We are exploring the option of having an external negotiator to keep us even more sharp and empower us as we go into the negotiations. As your representatives, we would like to hear from you, our members. Please send us an email or pick up the phone to share your suggestions or questions. We are always open to feedback and appreciate honest and open communication.

Together we stand the strongest and we thank you again for your trust, support and loyalty of the past 5 years! #samensterk and ad maiora semper.

Farah van Keeken & Dino Brunst
VNC boardmembers easyJet section


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA