• home
  • Achtergrond Transavia

Achtergrond Transavia

Achtergrond Transavia

Op 22 augustus hadden we het zes wekelijkse Regulier Overleg met Transavia. In deze nieuwsbrief lees je de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen en geven we toelichting hierop.

De VNC heeft - overigens niet voor het eerst dit jaar - aangegeven bij Transavia overspoeld te zijn met klachten over de roosters. We hebben er bij hen dan ook opnieuw op aangedrongen om op korte termijn met concrete verbeteringen te komen op de cabineschema’s voor alle collega's. Transavia is zich, door de langdurige onophoudelijke stroom van signalen vanuit de praktijk, inmiddels heel bewust dat er meerdere keren mooie beloftes niet zijn waargemaakt. Denk aan elke toegezegde verbetering van het nieuw te publiceren 28-daagse rooster, maar dat is teleurstellend genoeg tot op heden in dit seizoen voor velen nooit gerealiseerd. We weten allemaal dat er veel verschillende externe factoren invloed hebben op onze tewerkstelling deze zomer. Hierbij heeft Transavia geroeid met de riemen die voorhanden waren en dat kon cabinepersoneel helaas niet de noodzakelijke verlichting geven. Het cabinepersoneel ondervindt dus de effecten van wat bij de werkgever in het voortraject niet goed verloopt. Die gevolgen zijn voor jullie veel te heftig en ongelukkigerwijs spelen die negatieve effecten nog steeds. Het is pijnlijk zichtbaar dat in de woorden van Transavia wij ‘aan het einde van de pijpleiding zitten’ en daarvan de dupe zijn van alles wat eraan vooraf misgaat. Het hoogseizoen - dat tot en met de herfstvakantie doorloopt - zal naar verwachting niet substantieel verbeteren. De VNC heeft Transavia echter stellig gemeld dat het bedrijf zich niet kan veroorloven om in de nabije toekomst nog zo'n vergelijkbaar seizoen aan het cabinepersoneel te presenteren. Transavia ziet dat voor de volle 100% in en heeft nu al in de opmaat naar het nieuwe seizoen onderscheidende maatregelen genomen. Denk aan het beschikbaar maken van grotere budgetten om de problemen het hoofd te kunnen bieden. Transavia heeft toegezegd eind volgende maand, uiterlijk begin oktober met een concreet verbeterplan voor cabine te komen.

Ouderenbeleid
De 18-uurs regel vanuit het ouderenbeleid staat de laatste maanden onder druk. Deze afspraken werden in de roosters regelmatig niet gerespecteerd. Dit terwijl de procedures zo helder als glas zijn: in twee opeenvolgende dagen mag de geplande duty bij elkaar opgeteld niet langer dan 18 uren zijn. We hebben Transavia met klem gevraagd om hiervoor, samen met de betrokken afdelingen zoals Cabineplanning en Tracking & Control, de puntjes op de ‘i’ te zetten. Bovendien hebben we binnenkort met Transavia een afspraak waarbij we het ouderenbeleid in de roosters in een meer beschermende vorm willen aanpassen.

Afhandeling Rotterdam
Collega’s hebben ons gemeld dat de afhandeling op Rotterdam Airport niet de kwaliteit laat zien zoals men gewend is. Dit alles heeft volgens Transavia ook daar met onderbezetting te maken, maar naar hun verwachting is de afhandeling snel weer op niveau omdat er meer personeel in dienst is gekomen en nog zal komen. Ons verzoek is om eventuele onregelmatigheden vooral ook aan ons te blijven melden zodat de VNC indien het toch niet goed verloopt, kan aandringen op verbeteringen door het bedrijf.

Taxiritten
In dit overleg hebben we navraag gedaan naar de status van het taxivervoer naar de verschillende bases omdat ook hierover veel klachten zijn. Zo verschijnen taxi’s soms helemaal niet en een andere keer komen er twee voor dezelfde rit. Transavia zegt hiervan op de hoogte te zijn en belooft beterschap door zelf meer initiatief te nemen in plaats van die verantwoordelijkheid op het cabinepersoneel af te schuiven. Daarnaast hebben we aangegeven dat een bedrijf dat vol overtuiging duurzaamheid op de kaart wil zetten, het taxivervoer van base naar base zoveel als mogelijk zou moeten willen beperken. Hetzelfde geldt voor de lange afstanden naar de 2e base die veelvuldig door cabinepersoneel zelf moet worden afgelegd. Ook over dit issue verzoeken we jullie om er melding, bij zowel je werkgever als bij ons, van te blijven maken. Hoe duidelijker de zaken zijn, des te beter er op kan worden ingespeeld om het op te lossen.

Overzicht duty uren
De VNC vraagt al geruime tijd aan Transavia naar meer data op het gepubliceerde schema. Zoals de optie dat voor ieder crew-lid de duty per dag, per week en per maand zichtbaar wordt. Zowel de betreffende cabineleden als wij zijn nogal wat tijd kwijt aan het berekenen van de duty-tijd. De nacalculatie doen we overigens op verzoek van onze leden graag, maar deze data kunnen ook automatisch gegenereerd worden. Transavia heeft aangegeven dat voor het publiceren van deze data een nieuw computerprogramma geschreven moet worden en dat dit tijd kost, te meer omdat ook bij IT-personeel onderbezetting momenteel ongelukkigerwijs een rol speelt. Mede hier is werk aan de winkel en zullen we toezien op het uitvoeren van beloftes.

Opleidingen
Tot slot hebben we onze zorgen al geuit over de opleidingsplaat voor 2023. Komend jaar zullen er nieuwe ini’s en diverse transities plaatsvinden van ca1 naar ca2, van ca2 naar purser en naar trainers die daarvoor nodig zijn. Tevens gaan eerdaags de recurrents zoals gebruikelijk volop draaien en komt de Airbus eind volgend jaar. Alles bij elkaar zal dit enorme extra inspanningen vereisen op opleidingsgebied. Gevolg zal zijn dat instructeurs, kandidaten voor transities en alle andere collega’s die zich in Hangaar 5 op Schiphol-Oost begeven, op dat moment niet beschikbaar zijn voor de vliegproductie. Daarom heeft de VNC op voorhand aan het management gevraagd om tijdig alles goed te organiseren zodat er niet onnodige druk bijkomt voor het cabine korps. We zijn tenslotte allemaal gebaat bij een goed voorbereide start van 2023!

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Transavia sectiebestuurders

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA