KLM cabineverslag december

21 december 2023

Leestijd: 4 minuten

In het laatste cabineoverleg van 2023 was er weer veel om met KLM te bespreken en voor te strijden. In dit verslag lichten wij de meest in het oog springende zaken graag toe:

  • De VNC vraagt inkijk in wetleases op middellange en lange termijn
  • Afmeldperiode is niet meer realistisch
  • Onterechte verschuiving salarisstap door ouderschapsverlof
  • Tijdelijk regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen (TDVAP)
  • Tweede DI-budget 2024
  • Purser selectie
  • Planningsstand

Vorige maand hebben we jullie bericht dat KLM een verzoek tot wetlease ter instemming aan ons had voorgelegd. Deze wetlease betekent dat er 1 vliegtuig door een andere maatschappij namens KLM zal worden ingezet tijdens de zomerdienst van 2024.

Wetleases lijkt koffiedik kijken
Uit bij ons bekende informatie, concluderen we dat deze wetlease waarschijnlijk niet de enige zal zijn de komende tijd. Tot en met de zomer van 2025 is de kans aanwezig dat KLM zal moeten overgaan op wetleases om de slots dicht te vliegen. Dit dichtvliegen is belangrijk omdat KLM bij een eventueel krimpscenario van Schiphol de meeste kans maakt op toekenning van slots als ze die gebruikt. KLM geeft aan het moeilijk te vinden om voorspellingen te doen voor winterdienst  2024 en zomerdienst 2025 omdat het onduidelijk is wat er zal worden besloten omtrent het aantal toegelaten vluchten op Schiphol. De VNC heeft doorgevraagd over wat voor een impact deze wetlease en de eventuele toekomstige verzoeken daarvoor zouden kunnen hebben op de (toekomstige) werkgelegenheid van cabinepersoneel. Wij willen namelijk weten om hoeveel procent van de totale (KLM en KLC) productie op Europa het gaat als er zal worden uitbesteed en hoeveel cabinepersoneel er nodig is om een vlootlijn te bemannen. KLM heeft aangegeven dat de productie onafhankelijk van eventuele wetleases wordt gepland. Wij zullen dit natuurlijk scherp in de gaten houden. Met deze informatie zal VNC een weloverwogen besluit nemen waarbij zowel op de korte en de lange termijn de impact op werkgelegenheid van cabinepersoneel en daarmee in- en doorstroom wordt beoordeeld.

Afmeldperiode (nog steeds) niet realistisch
Al zeer lang is KLM bezig om – onder andere met metingen – te onderzoeken of 30 minuten een reële afmeldtijd is. Conclusie daarvan is, niet verrassend, dat de 30 minuten het meest van de tijd niet wordt gehaald. De volgende stap is bepalen wat het betekent als de afmeldtijd zal worden verruimd en de impact daarvan op de omlopen en andere processen. Wij begrijpen dat KLM dit zorgvuldig wil doen maar hebben nogmaals aangegeven dat wij vinden dat het redelijk is naar  cabinecollega’s om op korte termijn concreet te worden hierover. Als cabinepersoneel voeren we namelijk al jaren werkzaamheden uit buiten onze werktijd. Op ons aandringen heeft KLM toegezegd maximale inspanning te leveren om in het cabineoverleg van februari met concrete oplossingen te komen. Dit kan zijn dat ze met bepaalde ingrepen zorgt dat de afmeldtijd van 30 minuten weer realistisch wordt of dat ze de afmeldperiode zal verruimen.

Volharden op correcte verschuiving salarisstap bij ouderschapsverlof:
Het rechtzetten van de nadelige gevolgen van het door KLM onterecht verschuiven van de salarisstap bij het opnemen van 100% ouderschapsverlof is een langslepende kwestie. Inmiddels zijn veel van hen gecompenseerd. Echter heeft KLM ervoor gekozen dit alleen te doen bij collega’s die vanaf 2012 ouderschapsverlof hebben opgenomen en hanteert KLM dus de wettelijke compensatietermijn van 5 jaar, vanaf 1 januari 2018. Wij zijn het niet eens met het jaartal 2012 en ook niet met de betalingstermijn van 5 jaar aangezien de wet aangeeft dat een langere termijn van terugbetalen een mogelijkheid is. Met goede argumentatie en een lange adem heeft de VNC de toezegging van KLM dat ze ook de collega’s gaan compenseren die tussen 2005 en 2012 ouderschapsverlof hebben opgenomen. KLM geeft aan dat zij niet langer kunnen terugkijken dan 2005 vanwege de invoering van een nieuw salarissysteem in dat jaar. Wat ons betreft is het een stap in de goede richting. In het kader van redelijkheid en billijkheid en goed werkgeverschap onderzoekt de VNC welke juridische vervolgstappen mogelijk zijn.

TDVAP
De tijdelijke regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen (TDVAP) is een afspraak die gemaakt is tijdens de laatste cao-onderhandelingen. Ook bekend als de 80-90-100-regeling. Er waren vanuit het cabinekorps veel vragen rondom de afspraak en we willen meer duidelijkheid hierover scheppen. KLM heeft toegezegd alle collega’s te benaderen die momenteel gebruik maken van de al langer bestaande 80-80-100-regeling met de vraag of zij willen overstappen naar de recent afgesproken TDVAP. Het is per individu verschillend of het overstappen naar TDVAP een voordeel oplevert. Daarnaast hebben wij KLM gevraagd om collega’s die sinds 2 maart 2023 (startdatum nieuwe cao) een deeltijdaanvraag hebben gedaan en toegewezen hebben gekregen, de optie te bieden om alsnog vanaf 1 januari 2024 voor de in deze cao afgesproken TDVAP te kiezen. KLM komt hierop terug, wordt dus vervolgd.

DI-budget 2024, en nog een keer
Sinds de invoering van het DI-budget wordt het budget door KLM vooraf betaald aan het cabinepersoneel. Het is dus niet zo dat je het geld eerst moet opbouwen om het te laten uitbetalen. Tijdens de laatste cao-onderhandelingen uitte KLM de wens om, net zoals bij grondpersoneel, het DI-budget uit te betalen nadat het is opgebouwd. De VNC is daarmee, onder voorwaarde dat onze collega’s niet opeens een jaar geen DI-budget krijgen omdat KLM van voor- naar na financiering gaat, akkoord gegaan. Een ingewikkeld verhaal waar alle spelers aan de cao-tafel meerdere keren hun hoofd over hebben gebroken. Belangrijkste om te weten is dat er naast de keuze die iedereen dient te maken voor 31 december 2023 er in januari 2024 nogmaals een uitvraag zal komen vanuit KLM met een keuze voor uitbetaling van het DI-budget 2024. Dit betekent dat je over 2024 twee keer je DI-budget ontvangt. Daarbij is de optie om per maand te laten uitbetalen toegevoegd. Maar ook het opbouwen van extra dagen of een combinatie is mogelijk. Natuurlijk blijft de optie om te kiezen voor opleidingsbudget ook bestaan. Tegen de tijd dat deze keuze door jullie moet worden gemaakt  (medio januari), zullen wij jullie hierover ook informeren.

Purser selectie
KLM geeft aan dat er in de laatste Purser selecties meer kandidaten zijn afgewezen dan gemiddeld, waarbij de reden van de toename niet duidelijk is. KLM gaat onderzoek doen naar de oorzaken en heeft toegezegd extra aandacht te besteden aan de collega’s die zijn afgewezen.  Als VNC lid kan je gebruikmaken van onze gratis trainingen ter voorbereiding op promotiegesprekken. Bel of mail ons secretariaat voor een afspraak met onze zeer ervaren trainers die zelf ook cabinecollega’s zijn.

Planningsstand
Zolang de afdeling Netwerk van KLM nog niet weet wat KLM mag en kan gaan vliegen, weet Planning & Assignment dat ook niet. Vandaar dat de planningsstand over een kortere periode gaat dan normaal. Vorig cabineoverleg heeft KLM aangegeven dat het ziekteverzuim hoog was. KLM heeft besloten de opslag voor verzuim te verhogen en daarom zullen er eerder collega’s van KLC doorstromen naar KLM en worden twee klassen met nieuwe instroom niet in week 15 maar in week 12 van 2024 verwelkomd. Zodra er meer bekend is over hoeveel KLM kan en mag vliegen, horen wij ook meer over de planningsstand voor de langere termijn.

Vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust: we helpen je graag!

Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Chris van Elswijk – KLM sectiebestuur