Standpunt ledenraad

VERSLAG
Ledenraadsvergadering september 2017
De vergadering van 7 september  beloofde interessant te worden. De raadsleden hadden kennisgenomen van het KLM-eindbod en het Sectiebestuur bracht dat tijdens de vergadering ter stemming. Maar eerst werd uitgelegd hoe de onderhandelingen tussen de bonden en KLM zijn verlopen.

Stand van zaken cao
Het is duidelijk: KLM wil in deze cao-ronde linksom of rechtsom zo’n 30 miljoen euro bezuinigingen op  het cabinekorps en er zijn nog offers in het salarishuis. Daar kwam bij dat het voorlaatste bod minder slecht was dan het eindbod waar KLM een week later mee kwam. Dit alles stemde de raadsleden niet bepaald positief over dat eindbod. Het sectiebestuur lichtte haar eigen voorstel toe, wat zij eerder om strategische redenen nog niet zo uitgebreid had gedaan. Het VNC-voorstel is bedoeld om uit de impasse te komen en voldoet aan de productiviteitswensen van KLM. Het past ook binnen de VNC-uitgangspunten: behoud van carrièreperspectief voor cabinepersoneel en ruimte aan leidinggevenden om op een goede en veilige manier invulling aan hun taken te geven. In dit voorstel heeft de eenbander een werkgebied van maximaal 50 stoelen, de tweebander krijgt werkverzwaring door ‘Service on Demand’. Het aandachtsgebied van de P is de economy comfort. Uitgaande van een maximum van 50 stoelen per CA in de m-class blijven er stoelen over. Dat aantal is dan voor de Purser, met een maximum van 25. Dat betekent dat de Purser soms wel en soms niet in de sterkte staat. De voorwaarden die bij dit voorstel gesteld worden zijn: de Purser boven de sterkte bij 300 stoelen of meer, de long haul-afspraak blijft overeind en op elke nieuwe ICA-machine komt een OCR.

Volgende ronde
Er kwam een vraag vanuit de zaal wat de beweegredenen waren van de VNC met betrekking tot het doen van haar eigen cao-voorstel. Het antwoord luidde dat de VNC zich nooit heeft gecommitteerd aan een jaarlijkse besparing van 4% en dat per jaar moet worden bekeken wat de economische situatie is waarin KLM zich dan bevindt. Een harde bezuiniging van een jaarlijkse 4% is immers minder op zijn plaats in economisch voorspoedige tijden. Dat bleek indertijd al uit het externe onderzoek dat in opdracht van de VNC is uitgevoerd naar nut en noodzaak van de bezuinigingen. Toch blijft KLM de kaasschaaf hanteren en dat voor een cao die maar tot 1 januari 2018 loopt. Als we nu een inlever-cao afsluiten, mogen we over drie maanden alweer gaan overleggen over de volgende besparingsronde. Extra wrang als we kijken naar de onlangs afgesloten vijfjarige Air France cabine-cao die geen noemenswaardige bezuinigingen kent.
De extra werkdruk die aan het KLM-cabinekorps is opgelegd door onder andere de  -1 CA-maatregel zou bij het aannemen van KLM-bod nog groter worden. Het ziekteverzuim is inmiddels gestegen naar rond de 10 (!) procent. Volgens het Sectiebestuur zou dat de winst van een verdere werkdrukverhoging voor een groot deel doen verdampen.

Ledenraad zegt NEE  
Inhoudelijk zou het eindbod niet alleen een werkdrukverzwaring opleveren, het zou ook leiden tot een verslechtering in promotie- en carrièrekansen en salarisperspectief. Veruit de meeste eenbanders krijgen alle voormalig tweebanders boven zich op de senioriteitslijst. Zij hebben daardoor minder kans op toewijzingen in het verzoekensysteem en dus minder grip op hun rooster. Dat beïnvloedt de privé-werkbalans. Eenbanders  betalen ook mee aan een vrijwillige vertrekregeling waar ze zelf geen gebruik van mogen maken. Tweebanders moeten tevens Europa gaan vliegen en hebben minder kans om in de WBC te kunnen werken. Pursers moeten opnieuw solliciteren naar de nieuwe purserfunctie, waarbij het salaris van Senior Pursers permanent bevroren zou worden.
Voor deze structurele en ingrijpende bezuiniging zou het cabinepersoneel eenmalig 1% loonsverhoging krijgen… Het verbaasde daarom niemand dat het eindbod unaniem door de Ledenraad werd afgewezen.

Acties
Later werd een motie urgent verklaard over het opzetten van acties, om KLM ertoe te brengen haar eindbod en tevens de -1 CA-maatregel van tafel te halen. De motie werd met 1 tegenstem aangenomen, dus wordt er de komende dagen geflyerd op het bordes van het BMC, om cabinecollega’s te informeren over de gevolgen van het KLM-eindbod. Later werd bekend dat er op vrijdag 15 september een werkonderbreking van 1 uur zal plaatsvinden.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC, dan kun je als toehoorder bij de ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De Ledenraad komt 5 oktober weer bijeen. Je kunt je opgeven als toehoorder via ledenraad@vnconline.nl.
Let wel: doe dat voor woensdag 4 oktober om 12 uur!

Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA